Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Rzeszów w liczbach

Geoportal Rzeszów

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Rzeszów

Rzeszów, miasto w województwie podkarpackim, powiat Rzeszów.

Powierzchnia miasta Rzeszów wynosi 126 km2, zajmuje 1009 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Rzeszów zamieszkuje 196 638 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 17 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Rzeszów wynosi 1 553, jest 84 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Rzeszów. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Rzeszów prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Rzeszów.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Rzeszów: 1261009
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Rzeszów: 15,8711
Lesistość w % w mieście Rzeszów: 2,92326
Ludność na 1 km2 w mieście Rzeszów: 1 55384
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Rzeszów: 2,2489
Liczba ludności ogółem w mieście Rzeszów: 196 63817
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Rzeszów: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Rzeszów: 0,0-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Rzeszów: 10,72-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Rzeszów: 62,0-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Rzeszów: 15792
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Rzeszów: 10,755
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w mieście Rzeszów: 99,9-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Rzeszów: 5213
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Rzeszów: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Rzeszów: 1 032,9176
Przedszkola bez specjalnych w mieście Rzeszów: 9612
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Rzeszów: 454,494
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Rzeszów: 66,62314
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Rzeszów: 3,8504
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Rzeszów: 1 84252
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Rzeszów: 5 637-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Rzeszów: 5 532-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Rzeszów: 5 459-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Rzeszów: 90,91291
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Rzeszów: 86,5211
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Rzeszów: 90,9596
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Rzeszów: 86,5336
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Rzeszów: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Rzeszów: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Rzeszów jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Rzeszów, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Rzeszów. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.